Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΔΠΜΣ απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο επιστημονικό πεδίο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος  και Γαλακτοκομικών Προϊόντων»

Το Μ.Δ.Ε. των συνεργαζόμενων Τμημάτων του Γ.Π.Α. θεωρείται ισοδύναμο των αγγλοσαξονικών πτυχίων M.Sc.