Γενικές Πληροφορίες

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Γεωπονίας, Κτηνιατρικής, Χημείας, πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίων της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής συναφών ειδικοτήτων, εφόσον έχουν τύχει αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Οι απόφοιτοι ΤΕΙ ενδέχεται  να παρακολουθήσουν ορισμένα προπτυχιακά μαθήματα που θα ορίσει η Γ.Σ.Ε.Σ. προκειμένου να αποκτήσουν το κατάλληλο υπόβαθρο για την καλύτερη παρακολούθηση των μαθημάτων του ΠΜΣ.  

Αιτήσεις μπορούν ακόμη να υποβάλουν και όσοι πρόκειται να ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων του Προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει έγκαιρα να προσκομίσουν βεβαίωση ότι ολοκλήρωσαν με επιτυχία όλα τα μαθήματα και την πτυχιακή εργασία (όπου απαιτείται).

Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΠΜΣ κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 12 μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Η διαδικασία εισαγωγής αρχίζει με τη δημοσίευση της προκήρυξης με την οποία προσκαλούνται να υποβάλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Για την τελική επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται τα ακόλουθα κριτήρια:

  1. Βαθμός πτυχίου, τουλάχιστον 6 με κλίμακα 0-10.
  2. Τεκμηριωμένη επάρκεια γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας και κατά προτίμηση της Αγγλικής ή επιτυχής εξέταση που θα διεξάγει το Ίδρυμα. Εξαιρούνται οι απόφοιτοι ξένων Παν/μίων.
  3. Βαθμός της πτυχιακής μελέτης. Η ύπαρξη πτυχιακής μελέτης χωρίς να είναι υποχρεωτική ενισχύει την υποψηφιότητα.
  4. Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα, όπως προκύπτει από δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις.
  5. Αξιολόγηση των δύο συστατικών επιστολών.
  6. Προσωπική συνέντευξη από τη Συντονιστική Επιτροπή.