Χρονική Διάρκεια

Η διάρκεια των σπουδών είναι δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κατά το Α’ Εξάμηνο διδάσκονται προχωρημένα μαθήματα σε θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Ποιοτικού Ελέγχου και Ασφάλειας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Εκτροφής Ζώων και Παραγωγής Γάλακτος, Διατροφής Γαλακτοπαραγωγών Ζώων, Φυσιολογίας και Υγιεινής Γαλακτοπαραγωγών Ζώων, καθώς και Οικονομίας και Αγροτικής Πολιτικής. Στο Β’ Εξάμηνο γίνονται σεμινάρια, επισκέψεις σε μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας γάλακτος, και παράλληλα εκπονείται η μεταπτυχιακή διατριβή.

Σε περίπτωση ανάγκης παράτασης της χρονικής διάρκειας αποφαίνονται τα κατά περίπτωση και σύμφωνα με το νόμο αρμόδια όργανα. Η παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες.