Anastasios Aktypis

Anastasios Aktypis
Lecturer
Laboratory of Dairy Research
2105294643
2105294672
aktyp@aua.gr

CV AAktypis AUA 2020.pdf