ΔΠΜΣ Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων» οργανώθηκε και λειτουργεί από το ακ. 2009 – 2010 από τα συνεργαζόμενα Τμήματα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου [(Μετονομασθέν Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων,  Π. Δ. 80/27.05.2013, ΦΕΚ Α΄ 119/28.05.2013)] και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών  του Γεωπονικού Πανεπιστημίου.