ΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΉ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ” οργανώθηκε και λειτουργεί από το από το ακ. 1997 - 1998 στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου [(Μετονομασθέν Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Π. Δ. 80/27.05.2013, ΦΕΚ Α΄ 119/28.05.2013)] του Γεωπονικού Πανεπιστημίου. Έως το ακ. έτος 2003 - 2004 λειτουργούσε με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) ενώ από το ακ. έτος 2004 – 2005 το κόστος λειτουργίας του καλύπτεται από την καταβολή διδάκτρων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.