Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου»  στις εξής κατευθύνσεις:

  1. Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων
  2. Διατροφή, Δημόσια Υγεία και Πολιτικές
  3. Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων
  4. Βιοδεργασίες Τροφίμων & Βιοδιυλιστήρια
  5. Επιστήμη και Τεχνολογία Γάλακτος
  6. Μελέτη και Αξιοποίηση Φυσικών Προϊόντων