Απόστολος Κουτίνας

Απόστολος Κουτίνας
Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων
2105294729
null
akoutinas@aua.gr
Εικόνα: Apostolis Koutinas

Ο Δρ. Αποστόλης Κουτίνας αποφοίτησε το 1997 από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και το 2002 απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα στη Βιοχημική Μηχανική από το Department of Chemical Engineering του UMIST (Manchester, UK). Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής ήταν «Evaluation of a process to produce a generic fermentation feedstock from wheat». Από το 2002 έως το 2008 εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής (Research Associate) στo Satake Centre for Grain Process Engineering (School of Chemical Engineering and Analytical Science, University of Manchester, UK). Από τον Ιανουάριο του 2009 έως σήμερα εργάζεται ως μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός Βιομηχανιών Τροφίμων και Βιοδιεργασιών». Από το 2011 έως σήμερα συμμετείχε σε περισσότερα από 28 ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από διάφορους φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 135 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και 17 κεφάλαια σε βιβλία. Έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 4700 ετεροαναφορές (h-index 38 σύμφωνα με το scopus). Διατελεί Εκδότης (Editor) στο επιστημονικό περιοδικό Biochemical Engineering Journal (Elsevier).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνεται: (1) η ανάπτυξη καινοτόμων βιοδιυλιστηρίων με στόχο την αξιοποίηση ανανεώσιμων πρώτων υλών (π.χ. παράπλευρα ρεύματα βιομηχανιών τροφίμων) για την παραγωγή βιογενών προϊόντων προστιθέμενης αξίας, και (2) η ανάπτυξη καινοτόμων βιοδιεργασιών για την παραγωγή βιοπολυμερών, χημικών ουσιών και προϊόντων προστιθέμενης αξίας (π.χ. ηλεκτρικό οξύ, βακτηριακή κυτταρίνη, 2,3-βουτανοδιόλη, πολυ-υδροξυ-αλκανοϊκοί εστέρες, μικροβιακά έλαια, βιοχρωστικές κ.α.). Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται επίσης στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων διεργασιών, οι οποίες αξιολογούνται μέσω σχεδιασμού διεργασιών με χρήση κατάλληλων λογισμικών και εκπόνησης προκαταρκτικών τεχνο-οικονομικών μελετών. 

 

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Tsouko E, Maina S, Ladakis D, Kookos IK, Koutinas A. 2020. Integrated biorefinery development for the extraction of value-added components and bacterial cellulose production from orange peel waste streams. Renewable Energy 160, 944-954, 10.1016/j.renene.2020.05.108 
  2. Ioannidou SM, Pateraki C, Ladakis D, Papapostolou H, Tsakona M, Vlysidis A, Kookos, IK, Koutinas A. 2020. Sustainable production of bio-based chemicals and polymers via integrated biomass refining and bioprocessing in a circular bioeconomy context. Bioresource Technology, 307, 123093, 10.1016/j.biortech.2020.123093
  3. Stylianou E, Pateraki C, Ladakis D, Cruz-Fernandez M, Latorre-Sanchez M, Coll C, Koutinas A. 2020. Evaluation of organic fractions of municipal solid waste as renewable feedstock for succinic acid production, Biotechnology for Biofuels 13(1), 72, 10.1186/s13068-020-01708-w
  4. Lokesh K, Matharu AS, Kookos IK, Ladakis D, Koutinas A, Morone P, Clark J. 2020. Hybridised sustainability metrics for use in life cycle assessment of bio-based products: Resource efficiency and circularity, Green Chemistry 22, 803-813, 10.1039/C9GC02992C
  5. Alexandri M, Schneider R, Papapostolou H, Ladakis D, Koutinas A, Venus J. 2019, Restructuring the conventional sugar beet industry into a novel biorefinery: Fractionation and bioconversion of sugar beet pulp into succinic acid and value-added coproducts, ACS Sustainable Chemistry and Engineering 7, 6569-6579, 10.1021/acssuschemeng.8b04874
  6. Kookos IK, Koutinas A, Vlysidis A. 2019. Life cycle assessment of bioprocessing schemes for poly(3-hydroxybutyrate) production using soybean oil and sucrose as carbon sources, Resources, Conservation and Recycling 141, 317-328, 10.1016/j.resconrec.2018.10.025
  7. Alexandri M, Vlysidis A, Papapostolou H, Tverezovskaya O, Tverezovskiy V, Kookos IK, Koutinas A. 2019.  Downstream separation and purification of succinic acid from fermentation broths using spent sulphite liquor as feedstock. Separation and Purification Technology 209, 666-675, 10.1016/j.seppur.2018.08.061
  8. Pateraki C, Andersen SJ, Ladakis D, Koutinas A, Rabaey K. 2019. Direct electrochemical extraction increases microbial succinic acid production from spent sulphite liquor, Green Chemistry 21, 2401-2411, 10.1039/C9GC00361D
  9. Papadaki A, Fernandes KV, Chatzifragkou A, Aguieiras ECG, da Silva JAC, Fernandez-Lafuente R, Papanikolaou S, Koutinas A, Freire DMG. 2018. Bioprocess development for biolubricant production using microbial oil derived via fermentation from confectionery industry wastes. Bioresource Technology 267, 311-318, 10.1016/j.biortech.2018.07.016
  10. Koutinas AA, Vlysidis A, Pleissner D, Kopsahelis N, Garcia IL, Kookos IK, Papanikolaou S, Kwan TH, Lin CSK. 2014. Valorization of industrial waste and by-product streams via fermentation for the production of chemicals and biopolymers. Chemical Society Reviews 43:2587-2627

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Εργαστήριο Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75, Αθήνα 118 55
Τηλ. / Fax: 210-5294729
e -mail: akoutinas@aua.gr


Apostolis Koutinas-shortCV (2020).pdf