Ιωάννα Μαντάλα

Ιωάννα Μαντάλα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Εργαστήριο Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων
2105294692
2105294697
imandala@aua.gr

Η Δρ. Ιωάννα Μαντάλα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Εργαστήριο Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων, με γνωστικό αντικείμενο τις Φυσικές Ιδιότητες Τροφίμων. Είναι Χημικός Μηχανικός (ΕΜΠ) και κατέχει διδακτορικό (Ph.D) στην υφή και μικροδομή συστημάτων αμύλου που εκπονήθηκε στο εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της συνεργάστηκε με την ερευνητική ομάδα του καθηγητή B. Launay και της C. Michon στο AgroParisTech (πρώην ENSIA), Laboratoire de Biophysique des Matériaux Alimentaires και με ερευνητική ομάδα στο BfEL (Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel, 1994) στην Καρλσρούη, Γερμανία. Από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2010 εργάστηκε ως επισκέπτρια επιστήμονας στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Rutgers (New Jersey, ΗΠΑ, εργαστήριο Dr.  Huang). Η έρευνά της επικεντρώθηκε στις αλληλεπιδράσεις των βιοπολυμερών και στην επίδρασή τους στη σταθεροποίηση νανογαλακτωμάτων O/W.
Ερευνητικά ασχολείται με τη μέτρηση των φυσικών ιδιοτήτων σε σχέση με τη σύνθεση των τροφίμων & την επεξεργασία τους. Όσον αφορά στις φυσικές ιδιότητες, μελετά την υφή, τις ρεολογικές ιδιότητες, το χρώμα, τα χαρακτηριστικά μακρο-δομής/μικροδομής και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τροφίμων με διαφορετικές συνθέσεις. Το ερευνητικό της ενδιαφέρον εστιάζεται τα τελευταία χρόνια σε διάφορα είδη αμύλου και την επεξεργασία τους, στη μελέτη αποξηραμένων προϊόντων φυτικής προέλευσης, όπως και στη χρήση διεργασιών μείωσης μεγέθους. Έχει συμμετάσχει σε 26 εθνικά ή διεθνή προγράμματα ως μέλος της ερευνητικής ομάδας, επιστημονική υπεύθυνος ή συντονίστρια έργου. Έχει 69 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, 11 κεφάλαια σε βιβλία και 80 παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια. Το ερευνητικό της έργο παρουσιάζει >1700 ετεροαναφορές σε διεθνή περιοδικά και βιβλία (h index=26, scopus search as Mandala I* or Mandala J* 11/11/2020).
Eπιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • Protonotariou S. Ritzoulis C., Mandala I. (2021). Jet milling conditions impact on wheat flour particle size. Journal of Food Engineering (in press)
  • Paximada P., Kanavou E., & Mandala I. G. (2020). Effect of rheological and structural properties of bacterial cellulose fibrils and whey protein biocomposites on electrosprayed food-grade particles. Carbohydrate Polymers, 241
  • Apostolidis E., & Mandala I. (2020). Modification of resistant starch nanoparticles using high-pressure homogenization treatment. Food Hydrocolloids, 103
  • Kaltsa O., Yanniotis S., Polissiou M., & Mandala I. (2018). Stability, physical properties and acceptance of salad dressings containing saffron (crocus sativus) or pomegranate juice powder as affected by high shear (HS) and ultrasonication (US) process. LWT, 97, 404-413
  • Zhang X., Guo D., Xue J., Yanniotis S., & Mandala I. (2017). The effect of salt concentration on swelling power, rheological properties and saltiness perception of waxy, normal and high amylose maize starch. Food and Function, 8(10), 3792-3802
  • Tsatsaragkou K., Papantoniou M., and Mandala I. (2015). Rheological, physical and sensory attributes of gluten-free rice cakes containing resistant starch. Journal of Food Science, 80(2), E341-8
  • Protonotariou S., Drakos A., Evageliou V., Ritzoulis C., Mandala I. (2014). Sieving fractionation and jet mill micronization affect the functional properties of wheat flour. J. of Food Engineering 134,24-29
  • Polaki A., Xasapis P., Fasseas C., Yanniotis S., Mandala I. (2010). Fiber and hydrocolloid content affect the microstructural and sensory characteristics of fresh and frozen stored bread. J. of Food Engineering 97, 1-7
  • Mandala I.G., Savvas T.P., Kostaropoulos A.E. (2004). Xanthan and locust bean gum influence on the rheology and structure of a white model-sauce. J. of Food Engineering 64(3), 335-342
  • Kostaropoulos A.E., Mandala I.G., Saravacos G.D. (1997). Rheological properties of beds of raisins. J. of Texture Studies 28(3), 305-317

cvioannamandalagpagreek.pdf, cvioannamandalagpa.pdf