Νικόλαος Στοφόρος

Νικόλαος Στοφόρος
Καθηγητής
Εργαστήριο Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων
2105294706
stoforos@aua.gr
Εικόνα: Nikolaos Stoforos

Ο Νικόλαος Γ. Στοφόρος, Χημικός Μηχανικός (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1978), είναι Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, της Σχολής Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) με γνωστικό αντικείμενο Συντήρηση Τροφίμων. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, Master of Science in Food Science (1984), και διδακτορικού διπλώματος, Ph.D. in Engineering (1988), από το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και το Τμήμα Βιολογικής και Αγροτικής Μηχανικής, αντίστοιχα, του Πανεπιστημίου της California στο Davis των Η.Π.Α. Εργάστηκε ως Ερευνητής Μηχανικός στον Τομέα Τεχνολογιών του National Food Processors Association, στο Dublin της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ (1989 – 1992), στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων του Καθολικού Πανεπιστημίου του Leuven στο Βέλγιο (1994 – 1995) και στο Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1996 – 2000). Από το 2000 έως το 2009 υπηρέτησε ως Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο Μηχανική Βιομηχανιών Τροφίμων και από το 2009 έως το 2015 ως Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του ΓΠΑ.
 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα επεξεργασίας και συντήρησης τροφίμων με θερμικές διεργασίες (ασηπτικές διεργασίες, μέθοδοι σχεδιασμού και αξιολόγησης θερμικών διεργασιών, χρονοθερμοκρασιακοί ολοκληρωτές, προσδιορισμός παραμέτρων θερμικής απενεργοποίησης παραγόντων ποιότητας-ασφάλειας σε μη σταθερές θερμοκρασιακές συνθήκες), σε θέματα διεργασιών υπερυψηλών πιέσεων, στην πρόρρηση της ανάπτυξης μικροοργανισμών και γενικά στη μαθηματική περιγραφή φαινομένων και διεργασιών που αφορούν στα τρόφιμα.
 
Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις:
 
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

 1. Papanikolaou, S., Diamantopoulou, P., Blanchard, F., Lambrinea, E., Chevalot, I., Stoforos, N.G., and Rondags, E., 2020. Physiological characterization of a novel wild-type Yarrowia lipolytica strain grown on glycerol: effects of cultivation conditions and mode on polyols and citric acid production. Applied Sciences, 10, 7373, doi: https://doi:10.3390/app10207373.
 2. Goula, A.M., Prokopiou, P., and Stoforos, N.G., 2018. Thermal degradation kinetics of L-carnitine. Journal of Food Engineering, 231:91-100, doi: https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2018.03.011.
 3. Giannakourou, M.C., and Stoforos, N.G., 2017. A theoretical analysis for assessing the variability of secondary model thermal inactivation kinetic parameters. Foods, 6(1):7, doi: http://dx.doi.org/10.3390/foods6010007.
 4. Tyrovouzis, N.A., Angelidis, A.S., and Stoforos, N.G., 2014. Bi-phasic growth of Listeria monocytogenes in chemically defined medium at low temperatures. International Journal of Food Microbiology, 186: 110–119, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2014.06.021.
 5. Dimou, Α., Panagou, E., Stoforos, N.G., and Yanniotis, S., 2013. Analysis of thermal processing of table olives using Computational Fluid Dynamics. Journal of Food Science, 78(11): E1695-1703, doi: http://dx.doi.org/10.1111/1750-3841.12277.
 6. Stoforos, N.G., 2010. Thermal process calculations through Ball's original formula method: A critical presentation of the method and simplification of its use through regression equations. Food Engineering Reviews, 2(1): 1–16, doi: http://dx.doi.org/10.1007/s12393-010-9014-4.
 7. Georgoudis, K., and Stoforos N.G., 2009. A theoretical study for determination of quality equivalent points for volume average quality evaluation in conduction heating canned foods. Journal of Food Science, 74(2): E46-54, doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1750-3841.2009.01060.x.
 8. Polydera, A.C., Galanou, E., Stoforos, N.G., and Taoukis P.S., 2004. Inactivation kinetics of pectin methylesterase of greek Navel orange juice as a function of high hydrostatic pressure and temperature conditions. Journal of Food Engineering, 62(3): 291-298, doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0260-8774(03)00242-5.
 9. Stoforos, N.G., Crelier S., Robert, M.-C., and Taoukis, P.S., 2002. Kinetics of tomato pectin methylesterase inactivation by temperature and high pressure. Journal of Food Science, 67(3): 1026-1031, doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2621.2002.tb09448.x.
 10. Stolt, M., Stoforos, N.G., Taoukis, P.S., and Autio, K., 1999. Evaluation and modelling of rheological properties of high pressure treated waxy maize starch dispersions. Journal of Food Engineering, 40(4): 293-298, doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0260-8774(99)00069-2.
 11. Stoforos, N.G., Noronha, J., Hendrickx, M., and Tobback, P., 1997. Inverse superposition for calculating food product temperatures during in-container thermal processing. Journal of Food Science, 62(2): 219-224, 248, doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2621.1997.tb03972.x.
 12. Stoforos, N.G., 1995. Thermal process design. Food Control, 6(2): 81-94, doi: http://dx.doi.org/10.1016/0956-7135(95)98911-J.
 13. Stoforos, N.G., and Merson, R.L., 1992. Physical property and rotational speed effects on heat transfer in axially rotating liquid/particulate canned foods. Journal of Food Science, 57(3): 749-754, doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2621.1992.tb08087.x.
 14. Stoforos, N.G., and Merson, R.L., 1991. Measurement of heat transfer coefficients in rotating liquid/particulate systems. Biotechnology Progress, 7(3): 267-271, doi: http://dx.doi.org/10.1021/bp00009a600.
 15. Stoforos, N.G., and Merson, R.L., 1990. Estimating heat transfer coefficients in liquid/particulate canned foods using only liquid temperature data. Journal of Food Science, 55(2): 478-483, 521, doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2621.1990.tb06791.x.

Βιβλία

 1. Γιαννιώτης, Σ., Στοφόρος, Ν.Γ. και Τζια, Κ., 2019. Εισαγωγή στη Μηχανική Τροφίμων. Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε., Αθήνα. Σελ. 740. Επιμελητές ελληνικής έκδοσης του: Singh, P.R. and Heldman, D.R., 2014. Introduction to Food Engineering. 5th Edition. Academic Press, NY. pp. 867, (https://www.parisianou.gr/el/products/9789605831844?option_variant_id=0).
 2. Miranda–Zamora, W.R., and Stoforos, N.G., 2016. Procesamiento Térmico de Alimentos Teoría, Práctica y Cálculos, pp. 331, AMV Ediciones, Madrid, España, ISBN: 978–84–945558–9–3, http://www.amvediciones.com/aliment.htm.
 3. Yanniotis, S., Taoukis, P.S., Stoforos, N.G., and Karathanos, V.T. (Editors) 2013. Advances in Food Process Engineering Research and Applications, pp. 677, Springer Science+Business Media, New York (http://www.springer.com/food+science/book/978-1-4614-7905-5), ISSN 1571-0297, ISBN 978-1-4614-7905-5, ISBN 978-1-4614-7906-2, eBook doi: http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-7906-2.

Κεφάλαια σε Βιβλία

 1. Giannakourou, M.C., and Stoforos, N.G., 2018. Principles of Kinetic Modeling of Safety and Quality Attributes of Foods. In: Food Process Engineering and Quality Assurance, Chapter 13, p. 377-437, C.O. Mohan, E. Carvajal-Millan, C.N. Ravishankar, and A.K. Haghi, (Eds), Apple Academic Press Inc., Watetown, NJ, USA, [ISBN: 978-1-77188-576-8 (hardcover) – ISBN: 978-1-315-23296-6 (ebook)], http://www.appleacademicpress.com/food-process-engineering-and-quality-assurance-/9781771885768.
 2. Kookos, Ι.Κ., and Stoforos, N.G., 2014. Heat Transfer. In: Food Engineering Handbook: Food Engineering Fundamentals, Chapter 4, p. 75-111, T. Varzakas and C. Tzia, (Eds), CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, FL, USA, doi: http://dx.doi.org/10.1201/b17843-5.
 3. Kalamaki, M.S., Stoforos, N.G., and Taoukis, P.S., 2012. Pectic Enzymes in Tomatoes. In: Food Biochemistry and Food Processing, Second Edition, Chapter 12, p. 232-246, B.K. Simpson, L.M.L. Nollet, F. Toldrá, S. Benjakul, G. Paliyath, and Y.H. Hui (Ed), John Wiley & Sons, Inc, Ames, Iowa, USA, doi: http://dx.doi.org/10.1002/9781118308035.ch12.
 4. Stoforos, N.G., and Sawada, H., 2007. Aseptic Processing of Liquid/Particulate Foods. In: Heat Transfer in Food Processing - Recent Developments and Applications, Chapter 6, p. 187-208, S. Yanniotis and B. Sunden (Eds), WIT Press, Southampton, UK, doi: http://dx.doi.org/10.2495/978-1-85312-932-2/06.

 
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων,
Επεξερασίας και Συντήρησης Γεωργικών Προϊόντων
Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα
Τηλ.:      210 529 4706
Κινητό:  697 28 76 645
e-mail:  stoforos@aua.gr


CV_Stoforos_En.pdf, CV_Stoforos_Gr.pdf