Γεώργιος-Ιωάννης Νυχάς

Γεώργιος-Ιωάννης Νυχάς
Καθηγητής
Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων
2105294693
2105294693
gjn@aua.gr
Εικόνα: Georgios-Ioannis Nychas

 • Ο κ. Νυχάς είναι απόφοιτος (1979) της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών και απέκτησε το 1984, Διδακτορικό Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Bath του Ηνωμένου Βασιλείου. Αργότερα πραγματοποίησε στο ίδιο Πανεπιστήμιο μεταδιδακτορικές σπουδές (1988-1990). Α

Ο  Γεώργιος-Ιωάννης Ε. Νυχάς είναι καθηγητής της Μικροβιολογίας Τροφίμων του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εχει συντονίσει (ι) 17 ερευνητικά έργα (4 Διεθνή, 13 Ελληνικά)  (ιι) ως συνεργάτης σε περισσότερα από 30 ερευνητικά έργα.
Η δραστηριότητα αυτή είχε ως αποτέλεσμα την εισροή περισσότερο από 5,5 εκατ. € στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Το επιστημονικό του δημοσιευμένο έργο  πλησιάζει τις 340 εργασίες (2015  σε περιοδικά κύρους 30 κεφάλαια σε εξειδικευμένα βιβλία, 110 Πρακτικά Παγκόσμιων Συνέδριων με η χωρίς κριτές Citation  περίπου 7500 ,  h –factor 48 Eχει οργανώσει > 10 επιστημονικές ημερίδες και Διεθνή συνέδρια. 
Έχει κληθεί για διαλέξεις στο γνωστικό του αντικείμενο από Πανεπιστήμια / Ινστιτούτα, Bath University -UK, Catholique University of Porto-Portugal, CIHEAM-Spain, TNO -Holland Colorado State University – USA,  Ακαδημία Αθηνών (Οκτ 2007)
Κάτω από την επίβλεψη του έχουν πραγματοποιηθεί/πραγματοποιούνται 21 διδακτορικές διατριβές 15 μεταπτυχιακές διατριβές (3 σε συνεργασία με το εξωτερικό), και μέχρι τώρα έχει περισσότερες από > 50 πτυχιακές (πειραματικές) μελέτες.
Επιπλέον έχει προσκληθεί ως εξωτερικός εξεταστής/κριτής για υποψήφιους σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής από Διεθνή Πανεπιστήμια του εξωτερικού  Πορτογαλία -  Βέλγιο, -  Ολλανδία, - Αγγλία,  Ισπανία, - Νορβηγία, - Ιρλανδία -  Φινλανδία,
Πέντε (5) από τους πρώην διδακτορικούς μαθητές του έχουν εκλεγεί ως μέλη ΔΕΠ (Λέκτορες – Επίκουροι- Αναπληρωτές καθηγητής) σε Πανεπιστημιακές σχολές της Επικράτειας και του εξωτερικού (1). 
Ήταν μέλος:  (ι) της Ομάδας για τους βιολογικούς κινδύνους (Group of Biological Hazards) στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (European Food Safety Authority) [Μάιος 2003- Ιούνιος 2006] και
(ιι) της ομάδας για την ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (1ος /2006 -12ος /2007).
Είναι: (ι) εμπειρογνώμονας της Γενικής Διεύθυνσης (ΓΔ) για την υγεία και τον καταναλωτή (DG SANCO) της Ευρωπαϊκής (ιι) μέλος του  External Review Working Group της EFSA (Μαϊος 2012 – εως τώρα).
Διεθνής αναγνώρισης (Α) σε ομάδες εργασίας για διαμόρφωση ή λήψης αποφάσεων / εργασίας μετά από πρόσκληση (Β) σε editorial boards > 7  επιστημονικά περιοδικά   (Γ) σε διεθνείς και εθνικούς επιστημονικούς συλλόγους

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
1-List of 10 top publications
5 high-cited publications (all years) and 5 recently published, both related to mathematical modelling / Risk Assessment are shown below;

 1. Tassou, C.C., Drosinos, E.H. & Nychas, G-J.E (1995) Effects of essential oil from mint (Mentha piperita) on Salmonella enteritidis and Listeria monocytogenes in model food systems at 4 and 10oC Journal of Applied Bacteriology 78, 593-600 (120)
 2. Koutsoumanis, K.  & Nychas, G-J. E  (2000) Application of a Systematic Experimental Procedure in Order to Develop a Microbial Model for Rapid Fish Shelf Life Predictions. International Journal of Food Microbiology 60, 171-184 (cited 99)
 3. Skandamis, P. & Nychas, G-J, E. (2001) Effect of oregano essential oil on microbiological and physicochemical attributes of mince meat stored in air and modified atmospheres J. Appl. Microbiol. 91, 1011-1022 (cited 114)
 4. Nychas, G-J.E., P Skandamis, C.C. Tassou, & K. Koutsoumanis (2008) Meat spoilage during distribution. Meat Science 78, 77-89 (cited 151)
 5. Lambert, R.J.W., Skandamis, P., Coote, P.J., & Nychas, G-J.E. (2001), A study of the minimum inhibitory concentration and mode of action or oregano essential oil, thymol and carvacrol. J.Appl. Microbiol. 91, 453-462; (cited 650)
 1. Giaouris, E., Chorianopoulos, N., and Nychas, G-J. (2015) Acquired acid adaptation of Listeria monocytogenes during its planktonic growth enhances subsequent survival of its sessile population to disinfection with natural organic compounds Food Research International 64, 896
 2. Argyri, A. A., Mallouchos,A., Panagou, E.Z., and Nychas, G-J.E. (2015) The dynamics of the HS/SPME-GC/MS as a tool to assess the spoilage of minced beef stored under different packaging and temperature conditi­ons. Int. J. Food Microbiol 193, 51-58
 3. Ropodi, R.I., D.E. Pavlidis, F. Mohareb, E.Z. Panagou & G-J.E. Nychas (2015) Multispectral Image Analysis approach to detect adulteration of beef and pork in raw meats Food Research Inter.67, 12-18
 4. Casaburi, A., Piombino, P., Nychas, G.-J, Villani, F., Ercolini, D. (2015)  Bacterial populations and the volatilome associated to meat spoilage  Food Microbiology  DOI: 10.1016/j.fm.2014.02.002
 5. Mohareb,F., Iriondoa, M., Doulgeraki, A.I, Van Hoekc, A., Aarts, H., Cauchia, M, Nychas, G-J (2015) Identification of meat spoilage gene biomarkers in Pseudomonas putida using gene profiling, Food Control (accepted)

2- chapters or monographs (related exclusively to food safety)

 • Koutsoumanis, K., Tassou, C.C.  & Nychas G-J. E. (2008) Chapter 17 Biogenic amines. In Juneja and Sofos in Pathogens and Toxins in Foods: Challenges and Interventions
 • Skandamis, P. Nychas, G-J & Sofos, J. (2009) Chapter 3 – Meat decontamination. In Handbook of Meat Processing, Wiley-Blackwell, Ames, Iowa Fidel Toldrá, Editor
 • Nychas, G-J. E., and Sofos, J. (2009) Chapter 4 Pathogens in vegetables and fruits: Risks and control In Survival and Control of Pathogens in Fresh Cut Vegetables, 2009: 77-110, Eds: G. Spano and G. Colelli Skandamis, P.N and Nychas, G-J. (2011) Ecological attributes of foodborne pathogens Vir. 2, 570-573
 • Giaouris, E., Chorianopoulos,N., Skandamis, P., and Nychas, G-J., (2012) Attachment and biofilm formation by Salmonella in food processing environments In: B.S.M. Mahmoud (Ed.), Salmonella: A Dangerous Foodborne Pathogen (pp. 157-180). Intech Open Access Publisher.

Επικοινωνία
Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα
Τηλ.: 210-529 4693 - 4938(Γραφείο)
210-529 4695- 4696 (Εργαστήριο)
Τηλεομ.: 210-529 4693
E - mail : gjn @aua .gr


Nychas latest CV - 200828.pdf