Μαρίνα Γεωργαλάκη

Μαρίνα Γεωργαλάκη
ΕΔΙΠ
Εργαστήριο Γαλακτοκομίας
2105294676
2105294672
mgeor@aua.gr
Εικόνα: Marina Georgalaki

CV Georgalaki Marina 2020.doc