Πρόγραμμα Σπουδών - Ειδικεύσεις

Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων» δομείται σε δύο Ειδικεύσεις:

Α. Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων

Β. Ειδίκευση: Επεξεργασία, Συντήρηση και Βιοτεχνολογικές Διεργασίες Τροφίμων – Ανάπτυξη Προϊόντων Βιο-οικονομίας

 Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα παρακάτω μαθήματα και σειρά σεμιναρίων από ειδικούς που προέρχονται από το χώρο της βιομηχανίας ή άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Δημόσιου Τομέα ή ερευνητικά κέντρα ή άλλους δημόσιους φορείς/ υπηρεσίες. Πέραν τούτων, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούται σε δίμηνη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις τροφίμων ή συμβούλων ή φορείς πιστοποίησης ή σε εργαστήρια. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενενήντα (90).

 Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική και η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε γλώσσας της Ε.Ε., μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

 

Το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών διαρθρώνεται ως εξής:

 

Ι) Ειδίκευση «Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων»

Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση πέντε (5) μαθημάτων από τον παρακάτω Πίνακα, τα οποία η Συντονιστική Επιτροπή επιλέγει για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ανάλογα με τις προπτυχιακές σπουδές τους, και την παρακολούθηση των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS. Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση πέντε (5) υποχρεωτικών μαθημάτων και των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

Σχεδίαση και ανάλυση Πειραμάτων

4

Πρότυπα συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων

6

Μικροβιολογία τροφίμων και εφαρμοσμένη μικροβιολογία

6

Σύγχρονες μέθοδοι μικροβιολογικής ανάλυσης

6

Χημεία τροφίμων

6

Ανάλυση επικινδυνότητας - Ποσοτική μικροβιολογία τροφίμων

6

Βιοχημεία τροφίμων

6

Συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης

5

Μηχανική τροφίμων

6

Επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης

5

Βιοπολυμερή (ή Υδροκολλοειδή) τροφίμων

6

Σεμινάρια

2

Νομοθεσία και συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (HACCP)

6

Τροφιμογενή νοσήματα και δηλητηριάσεις

6

Στατιστικός έλεγχος ποιότητας (SPC)

6

Προαπαιτούμενα Προγράμματα (GHP)

6

Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων τροφίμων

6

Οικονομικά επιχειρήσεων τροφίμων

6

Επιστήμη γάλακτος

6

Σεμινάρια

2

ΣΥΝΟΛΟ

30

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

ΙΙ) Ειδίκευση «Επεξεργασία, Συντήρηση και Βιοτεχνολογικές Διεργασίες Τροφίμων – Ανάπτυξη Προϊόντων Βιο-οικονομίας.

Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση πέντε (5) μαθημάτων από τον παρακάτω Πίνακα, τα οποία η Συντονιστική Επιτροπή επιλέγει για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ανάλογα με τις προπτυχιακές σπουδές τους, και την παρακολούθηση των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS. Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση ενός (1) υποχρεωτικού και τριών (3) μαθημάτων της κατεύθυνσης (σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα) τα οποία η Συντονιστική Επιτροπή επιλέγει για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ανάλογα με τον προσανατολισμό τους και την παρακολούθηση των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

Σχεδίαση και ανάλυση πειραμάτων

4

Σχεδιασμός γραμμών παραγωγής τροφίμων, βιοδιεργασιών και βιοδιυλιστηρίων (υποχρεωτικό)

7

Μικροβιολογία τροφίμων και εφαρμοσμένη μικροβιολογία

6

Προχωρημένα μαθήματα συντήρησης-επεξεργασίας τροφίμων

7

Χημεία τροφίμων

6

Προχωρημένα μαθήματα μηχανικής τροφίμων – Υπολογιστική ρευστοδυναμική

7

Βιοχημεία τροφίμων

6

Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων

7

Μηχανική τροφίμων

6

Υπολογιστική Βελτιστοποίηση Βιοδιεργασιών

7

Βιοπολυμερή (ή υδροκολλοειδή) τροφίμων

6

Μηχανική βιοδιεργασιών και βιοδιυλιστηρίων

7

Νομοθεσία και συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (HACCP)

6

Βιομηχανική βιοτεχνολογία

7

Συσκευασία τροφίμων

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαχείριση αποβλήτων βιομηχανιών τροφίμων

6

Ενζυμικές και μικροβιακές διεργασίες στα τρόφιμα

6

Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων τροφίμων

6

Οικονομικά επιχειρήσεων τροφίμων

6

Σεμινάρια

2

Σεμινάρια

2

ΣΥΝΟΛΟ

30

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

Τρίτο Εξάμηνο (κοινό για τις κατευθύνσεις)

Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών εντάσσονται η Πρακτική Άσκηση (4 ECTS), η παρακολούθηση Σεμιναρίων (2 ECTS) και η εκπόνηση και συγγραφή της Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης (24 ECTS), τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ECTS

Μεταπτυχιακή Ερευνητική Μελέτη

24

Πρακτική Άσκηση

4

Σεμινάρια

2

ΣΥΝΟΛΟ

30

Στο Π.Μ.Σ. η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και δεν προβλέπεται η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε τριάντα εννέα (39) διδακτικές ώρες.