Πρόγραμμα Σπουδών - Ειδικεύσεις

Το Π.Μ.Σ. «Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων. Ι) Γαλακτοκομία ΙΙ) Οινολογία» δομείται σε δύο Ειδικεύσεις:

Α. Ειδίκευση: Γαλακτοκομία

Β. Ειδίκευση: Οινολογία

Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα παρακάτω μαθήματα και σειρά σεμιναρίων από ειδικούς που προέρχονται από το χώρο της βιομηχανίας ή άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Δημόσιου Τομέα ή ερευνητικά κέντρα ή άλλους δημόσιους φορείς/ υπηρεσίες. Πέραν τούτων, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούται σε δίμηνη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις τροφίμων ή συμβούλων ή φορείς πιστοποίησης ή σε εργαστήρια. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενενήντα (90).

 Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική και η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε γλώσσας της Ε.Ε., μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

Το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών διαρθρώνεται ως εξής:

I) Ειδίκευση «Γαλακτοκομία»

Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση πέντε (5) μαθημάτων, από τον παρακάτω Πίνακα, τα οποία η Συντονιστική Επιτροπή επιλέγει για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ανάλογα με τις προπτυχιακές σπουδές τους, και την παρακολούθηση των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS. Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση έξι (6) μαθημάτων της ειδίκευσης (σύμφωνα με τον Παρακάτω Πίνακα) και των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

Σχεδίαση και ανάλυση πειραμάτων

4

Τεχνολογία γαλακτοκομικών προϊόντων (Υ)

7

Χημεία τροφίμων 

6

Ειδική τυροκομία (Υ)

7

Βιοχημεία τροφίμων 

6

Κανονισμοί και έλεγχος γαλακτοκομικών προϊόντων (Υ)

4

Μικροβιολογία τροφίμων και εφαρμοσμένη μικροβιολογία

6

Οργανοληπτικός έλεγχος γαλακτοκομικών προϊόντων (Υ)

2

Μηχανική τροφίμων

6

Σχεδιασμός γραμμών παραγωγής – Τεχνο-οικονομικές μελέτες (Υ)

4

Νομοθεσία τροφίμων και

συστήματα διαχείριση ασφάλειας τροφίμων (HACCP)

6

Ανάπτυξη γαλακτοκομικών προϊόντων (Ε)

4

Βιοπολυμερή (ή υδροκολλοειδή) τροφίμων

4

Διαχείριση αποβλήτων βιομηχανιών γάλακτος (Ε)

 

4

Χημεία, βιοχημεία και ανάλυση γάλακτος

7

Οικονομική των Επιχειρήσεων Τροφίμων (Ε)

5

Μικροβιολογία γάλακτος και των

προϊόντων του

7

 

 

Διαχείριση παραγωγής γάλακτος

 

6

Φυσικές ιδιότητες τροφίμων

4

Σεμινάρια

2

Σεμινάρια (Υ)

2

ΣΥΝΟΛΟ

30

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

 

 

 

ΙΙ) Ειδίκευση «Οινολογία»

Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων από τον Παρακάτω Πίνακα, τα οποία η Συντονιστική Επιτροπή επιλέγει για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ανάλογα με τις προπτυχιακές σπουδές τους, και την παρακολούθηση των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS. Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση επτά (7) υποχρεωτικών μαθημάτων (σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα) της ειδίκευσης και των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS. Το πρόγραμμα σπουδών έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού που ψηφίστηκε από το Διεθνές Γραφείο Οίνου και Αμπέλου (Τraining programs for oenologists - Resolution OIV/ECO 563/2016). Οι απόφοιτοι της παρούσας Κατεύθυνσης του Π.Μ.Σ. έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από το ν. 1697/1987 (A΄57), για την Άσκηση του Επαγγέλματος του Οινολόγου.

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

Τεχνολογία οίνου Ι

7

Τεχνολογία οίνου ΙΙ

6

Μικροβιολογία οίνου – Τεχνολογία ζυμώσεων 

7

Νομοθεσία αμπελο-οινικής παραγωγής και αποσταγμάτων

5

Χημεία γλεύκους και οίνου - Μέθοδοι ανάλυσης

7

Αλκοολούχα Ποτά

4

Αμπελουργία για οινολόγους Ι

5

Εμπορία οίνου και αποσταγμάτων

4

Γευσιγνωσία οίνων και αποσταγμάτων

2

Αμπελουργία για οινολόγους ΙΙ

4

Μηχανική τροφίμων

6

Οικονομική διαχείριση οινοποιείων και αποσταγματοποιείων 

3

Σχεδίαση και ανάλυση πειραμάτων

6

Γευσιγνωσία οίνων και αποσταγμάτων

2

Χημεία τροφίμων

4

 

 

Βιοχημεία τροφίμων

4

Νομοθεσία τροφίμων και Συστήματα διαχείριση ασφάλειας τροφίμων (HACCP)

6

Σεμινάρια

2

Σεμινάρια

2

ΣΥΝΟΛΟ

30

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

 

 

 

Γ΄ Εξάμηνο

Για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης το Γ΄ Εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει την Πρακτική Άσκηση (8 ECTS), την παρακολούθηση Σεμιναρίων (2 ECTS) και την εκπόνηση και συγγραφή της Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης (20 ECTS), τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ECTS

Μεταπτυχιακή ερευνητική μελέτη

20

Πρακτική άσκηση

8

Σεμινάρια

2

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

Στο Π.Μ.Σ. η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και προβλέπεται η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία.

Για την ειδίκευση της Οινολογίας προβλέπεται πρόγραμμα μερικής φοίτησης χρονικής διάρκειας έως έξι (6) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Κατά τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα γίνεται η παρακολούθηση των μαθημάτων ενώ το ένα ή τα δύο τελευταία είναι αφιερωμένα στην έρευνα και συγγραφή της μεταπτυχιακής ερευνητικής διατριβής.

Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιείται μεταξύ του δευτέρου και τρίτου εξαμήνου.

Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε τριάντα εννέα (39) διδακτικές ώρες.