Πρόγραμμα Σπουδών - Ειδικεύσεις

Το Π.Μ.Σ. «Τρόφιμα, Διατροφή και Υγεία (Food, Nutrition and Health)» δομείται σε τρεις Ειδικεύσεις:

Α. Ειδίκευση: Διατροφή, Δημόσια Υγεία και Πολιτικές

Β. Ειδίκευση: Χημεία Τροφίμων και Διατροφή

Γ. Ειδίκευση: Μελέτη και Αξιοποίηση Φυσικών Προϊόντων

Για το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα παρακάτω μαθήματα και σειρά σεμιναρίων από ειδικούς που προέρχονται από το χώρο της βιομηχανίας ή άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Δημόσιου Τομέα ή ερευνητικά κέντρα ή άλλους δημόσιους φορείς/ υπηρεσίες. Πέραν τούτων, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούται σε δίμηνη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις τροφίμων ή συμβούλων ή φορείς πιστοποίησης ή σε εργαστήρια. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενενήντα (90).

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική και η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε γλώσσας της Ε.Ε. μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

 

Το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών διαρθώνεται ως εξής:

Ι) Ειδίκευση «Διατροφή, Δημόσια Υγεία και Πολιτικές»

Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση των πέντε (5) υποχρεωτικών μαθημάτων του παρακάτω Πίνακα, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS. To δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση των πέντε (5) υποχρεωτικών μαθημάτων της κατεύθυνσης (σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα), τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

Εισαγωγή στη διατροφή του ανθρώπου

6

Διατροφική αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων

5

Βιοστατιστική

6

Διατροφή και δημόσια υγεία – Διατροφική αγωγή

5

Mεθοδολογία διατροφικής έρευνας και επιδημιολογία

6

Πολιτική για τα τρόφιμα και την διατροφή

6

Βιοδραστικά συστατικά και λειτουργικά τρόφιμα

6

Επικοινωνία της επιστήμης  των τροφίμων και της διατροφής

8

Νομοθεσία και συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (HACCP)

6

Σύγχρονα καινοτόμα θέματα στα τρόφιμα και στη διατροφή

6

ΣΥΝΟΛΟ

30

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

ΙΙ) Ειδίκευση «Χημεία Τροφίμων και Διατροφή»

Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση των πέντε (5) υποχρεωτικών μαθημάτων του παρακάτω Πίνακα, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS. Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων εκ των οποίων τα τρία (3) από αυτά είναι υποχρεωτικά και ένα (1) επιλέγεται από τους φοιτητές (σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα), τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

Χημεία τροφίμων

8

Ανάλυση Τροφίμων

10

Βιοπολυμερή (ή Υδροκολλοειδή) τροφίμων

6

Σύγχρονα καινοτόμα θέματα στα τρόφιμα και στη διατροφή

6

Εφαρμοσμένη στατιστική – Χημειομετρία (στατιστική ανάλυση δεδομένων)

5

Πολιτική για τα τρόφιμα και τη διατροφή

6

Βιοδραστικά συστατικά και λειτουργικά τρόφιμα

6

Επικοινωνία της επιστήμης  των τροφίμων και της διατροφής (Επιλογής)

8

Νομοθεσία και Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP)

6

Βιοδραστικότητα – τοξικότητα και τεχνικές ελέγχου τους (Επιλογής)

8

ΣΥΝΟΛΟ

30

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

 

ΙΙΙ) Ειδίκευση «Μελέτη και αξιοποίηση φυσικών προϊόντων»

Το κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων και την παρακολούθηση των Σεμιναρίων. Δύο μαθήματα είναι υποχρεωτικά, ένα μάθημα επιλέγεται από τη Συντονιστική Επιτροπή για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ανάλογα με τις προπτυχιακές σπουδές τους και ένα το οποίο επιλέγεται από τρείς τουλάχιστον φοιτητές (σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα), τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

Φυσικά προϊόντα

10

Ταυτοποίηση  της δομής φυσικών προϊόντων

10

Τεχνικές παραλαβής –χρωματογραφικοί διαχωρισμοί φυσικών προϊόντων

8

Βιοδραστικότητα – τοξικότητα και τεχνικές ελέγχου τους

8

Εφαρμοσμένη στατιστική – Χημειομετρία (στατιστική ανάλυση δεδομένων) (Ε)

5

Σχεδιασμός και σύνθεση φυσικών μεταβολιτών και παραγώγων τους (Ε)

5

Πιστοποίηση της Αυθεντικότητας  φυσικών προϊόντων (Ε)

 

5

Υπολογιστικές μέθοδοι για τη μελέτη δομής - δράσης βιοδραστικών ουσιών - μοριακή μηχανική (Επιλογής)

5

Ποιοτικός έλεγχος φυσικών προϊόντων (Ε)

 

5

Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά (Καλλιέργεια, συγκομιδή, μεταποίηση, εμπορική εκμετάλλευση) ()

 

5

Βιοποικιλότητα φαρμακευτικών-αρωματικών φυτών και βιοδραστικών προϊόντων (Ε)

 

5

Xρήσεις φυσικών προϊόντων (Λειτουργικά τρόφιμα, φυσικά συντηρητικά, αγροχημικά, εκμετάλλευση παραπροϊόντων κτλ.) (Ε)

 

5

Εισαγωγή στη Διατροφή του  Ανθρώπου (Ε)

 

5

Διατροφή και Δημόσια Υγεία – Διατροφική Αγωγή (Ε)

5

Σεμινάρια

2

Σεμινάρια

2

ΣΥΝΟΛΟ

30

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

Τρίτο Εξάμηνο (κοινό για τις ειδικεύσεις)

Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών εντάσσονται η Πρακτική Άσκηση (4 ECTS), η παρακολούθηση Σεμιναρίων (2 ECTS) και η εκπόνηση και συγγραφή της Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης (24 ECTS), τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ECTS

Μεταπτυχιακή Ερευνητική Μελέτη

24

Πρακτική Άσκηση

4

Σεμινάρια

2

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

Στο Π.Μ.Σ. η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε τριάντα εννέα (39) διδακτικές ώρες.