Πολιτική Ποιότητας

1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.

α) ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΤΔΑ) ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΕΤΔ) ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΓΠΑ)  

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (ΕΤΔΑ) της Σχολής Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής (ΕΤΔ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) είναι προσηλωμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης στους φοιτητές του στα επιστημονικά πεδία της Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, αλλά και στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας για το προσωπικό του. Η δέσμευση των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικού προσωπικού του Τμήματος για τη συνεχή βελτίωση του διδακτικούερευνητικού έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί στρατηγική επιλογή διοίκησης και ευθύνης.

Το όραμα του Τμήματος είναι να συνεχίσει να υπηρετεί στόχους εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς, πολιτιστικούς και ευρύτερα κοινωνικούς, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της λογοδοσίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.

Το Τμήμα έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική ποιότητας, η οποία είναι απόλυτα συνδεδεμένη με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ).

Μέσα από την υιοθέτηση, ανασκόπηση, επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό της πολιτικής ποιότητας, το Τμήμα δεσμεύεται στο να επιτύχει ακόμα υψηλότερες επιδόσεις. Με αυτή τη στρατηγική θα αναδείξει αξίες, πρότυπα και παραδείγματα, ώστε να συμβάλλει στην επιδίωξη ολόκληρου του ΓΠΑ για διδακτικά και ερευνητικά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας και να βοηθηθεί η χώρα προς μια σταθερή πορεία γνήσιας ανάπτυξης. 

β) ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΓΠΑ) 

Το Τμήμα ΕΤΔΑ της Σχολής  ΕΤΔ του ΓΠΑ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει συγκεκριμένη επίσημη πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας, η οποία αποτελεί μέρος της στρατηγικής του Ιδρύματος.

Στην ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής αυτής, με τις κατάλληλες δομές και διαδικασίες, συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εσωτερικοί παράγοντες (όργανα διοίκησης, μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικό προσωπικό και φοιτητές του Τμήματος).

Η πολιτική του Τμήματος για τη διασφάλιση ποιότητας και η στρατηγική εφαρμογής της υλοποιούνται μέσω της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) ΓΠΑ.

Για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, το Τμήμα συμμορφώνεται  με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 72.2 του Νόμου 4009/2011.

Η πολιτική αυτή υποστηρίζει κυρίως:

 • την οργάνωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος
 • την ανάληψη των ευθυνών της ηγεσίας του Τμήματος και των επιμέρους μονάδων αυτού, των μελών του διδακτικού, διοικητικού και άλλου προσωπικού και των φοιτητών, καθώς και τον ρόλο που τους αναλογεί σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας
 • τη διαφύλαξη των ακαδημαϊκών αρχών, της δεοντολογίας, την αποτροπή διακρίσεων, την ενθάρρυνση της συμμετοχής εξωτερικών φορέων στη διασφάλιση ποιότητας
 • τη συνεχή βελτίωση της μάθησης και της διδασκαλίας, της έρευνας και της καινοτομίας
 • τη διασφάλιση ποιότητας του προγράμματος σπουδών και τη συμμόρφωσή του με το ειδικό πρότυπο της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ)
 • την αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών και την ανάπτυξη και διατήρηση των υποδομών
 • τη διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία του Τμήματος
 • την ανάπτυξη και ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού

Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους δομείται η Πολιτική Διασφάλισης και Βελτίωσης της Ποιότητας του Τμήματος και οι οποίοι συνδέονται και αποτελούν μέρος της στρατηγικής του ΓΠΑ είναι οι εξής (αναλυτικότερα και επεξηγηματικά στοιχεία, βλ. στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:  1. Πολιτική ποιότητας ΠΠΣ):

 1. Η συνεχής αναμόρφωση και βελτίωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος. 
 2. Η ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής εκπαίδευσης στον σχεδιασμό του ΠΠΣ. 
 3. Η βελτίωση της απόδοσης και της επίδοσης των φοιτητών του Τμήματος.
 4. Η μείωση του ποσοστού των φοιτητών που εγκαταλείπουν ή καθυστερούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.
 5. Η ενίσχυση του πολυεπίπεδου ερευνητικού έργου στο Τμήμα. 
 6. Η παραγωγή περισσότερων και σημαντικής επίδρασης άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά καθώς και σε συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων με κριτές.
 7. Η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας του διδακτικού ερευνητικού, καθώς και διοικητικού και άλλου προσωπικού του Τμήματος.
 8. Επίλυση προβλημάτων υποδομής (π.χ. κτηριακών προβλημάτων, εξοπλισμού).
 9. Η ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ των Τμημάτων / των Σχολών του ΓΠΑ αλλά και άλλων ΑΕΙ σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
 10. Η ενίσχυση των προγραμμάτων διακρατικής συνεργασίας που προβλέπουν την κινητικότητα φοιτητών και διδακτικού προσωπικού (π.χ. Πρόγραμμα ERASMUS).
 11. Η ενίσχυση συνεργασιών με άλλα ιδρύματα του εξωτερικού και του εσωτερικού, η διάχυση και η ενίσχυση ερευνητικών έργων και ευρύτερων συνεργιών, καθώς επίσης και η βελτίωση της παραγωγής ερευνητικού έργου.
 12. Η ανάπτυξη της εξωστρέφειας του Τμήματος.
 13. Η προσέλκυση μελών ΔΕΠ υψηλού επιπέδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 14. Η συμβολή του Τμήματος στην επιδιωκόμενη συνεργασία του ΓΠΑ με τους συντάκτες των πινάκων παγκόσμιας κατάταξης Πανεπιστημίων για την καλύτερη προβολή της ποιότητας του Τμήματος και γενικότερα του Ιδρύματος διεθνώς.
 15. Η επίλυση προβλημάτων που αφορούν την υλοποίηση του διοικητικού έργου.
 16. Η συμβολή του Τμήματος στην επιδιωκόμενη εφαρμογή μέτρων μείωσης των ρύπων και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που προκαλεί το Πανεπιστήμιο λόγω της λειτουργίας του.
 17. Η δημιουργία νέων, ιδίως διακλαδικών ή και διιδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ).
 18. Η αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα, αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα σπουδών, χορηγίες/δωρεές). 
 19. Η βελτίωση της οργάνωσης και παροχής προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης. 
 20. Η συμβολή του Τμήματος στην πολιτική του ΓΠΑ  για συνεχή οργάνωση και υλοποίηση  δραστηριοτήτων άμεσης και έμμεσης υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
 21. Η αξιοποίηση του δικτύου αποφοίτων του Τμήματος στην υπηρεσία των ακαδημαϊκών και κοινωνικών στόχων του.