Μέλη ΟΜΕΑ

Μέλη ΟΜ.Ε.Α Τμημάτων

Τι είναι η ΟΜ.Ε.Α.

Ν. 3374/2005, άρθρο 5, παρ. 2

Η ΟΜ.Ε.Α. ορίζεται από την ακαδημαϊκή μονάδα που υποβάλλεται σε αξιολόγηση, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής της.

Συγκροτείται από διακεκριμένα μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ των βαθμίδων του Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή, κατά προτίμηση με εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας.

Συμμετέχει ένας εκπρόσωπος των φοιτητών.

 

Η Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου αποτελείται – σύμφωνα με Απόφαση της Συνέλευσης (Συνεδρία 544η/14.02.2019) - από τους:

  • ΔΡΟΣΙΝΟ Ελευθέριο, Καθηγητή, Πρόεδρο του Τμήματος και Διευθυντή του Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου και Υγιεινής Τροφίμων και ποτών
  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΚΟΚΟΤΟΥ Βιολέττα, Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Γενικής Χημείας
  • ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ Ευθυμία, Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Γαλακτοκομίας
  • ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΥ Μαρία, Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Χημείας και Ανάλυσης Τροφίμων
  • ΚΟΤΣΕΡΙΔΗ Γεώργιο, Αναπλ. Καθηγητή και Διευθυντή του Εργαστηρίου Οινολογίας και Αλκοολούχων Ποτών
  • ΠΑΝΑΓΟΥ Ευστάθιο, Αναπλ. Καθηγητή και μέλος ΔΕΠ του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων
  • ΜΑΝΤΑΛΑ Ιωάννα, Αναπλ. Καθηγήτρια και μέλος ΔΕΠ του Εργαστηρίου Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων
  • ΜΟΑΤΣΟΥ Γκόλφω, Αναπλ. Καθηγήτρια και μέλος ΔΕΠ του Εργαστηρίου Γαλακτοκομίας

Σημειώνεται επίσης ότι το Τμήμα έχει ζητήσει εγγράφως από το Σύλλογο Προπτυχιακών Φοιτητών του Ιδρύματος τον ορισμό ενός εκπροσώπου τους για συμμετοχή του στην ΟΜΕΑ, χωρίς δυστυχώς να λάβει απάντηση.

 

Αρμοδιότητες της ΟΜ.Ε.Α.:

Έχει την ευθύνη της διεξαγωγής, σε συνεργασία με την οικεία ΜΟ.ΔΙ.Π., της  Διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης στην ακαδημαϊκή μονάδα,

Παρακολουθεί τη συμπλήρωση των Απογραφικών Δελτίων και Ερωτηματολογίωνκαι ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη της ακαδημαϊκής μονάδας για τις απαντήσεις,

Συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα για την αξιολόγηση στοιχεία και με βάση αυτά,

Συντάσσει την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Αυτο-αξιολόγησης)της ακαδημαϊκής Μονάδας, την οποία διαβιβάζει στηΜΟ.ΔΙ.Π.και μέσω αυτής στηνΑ.ΔΙ.Π.

Συνεργάζεται με την Α.ΔΙ.Π. για την οργάνωση και πραγματοποίηση της Εξωτερικής Αξιολόγησης.

 

Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.)

Η ΟΜ.Ε.Α. συγκροτείται στις Ακαδημαϊκές Μονάδες (Σχολές ή Τμήματα) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης από μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ των βαθμίδων του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή με διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο και κατά προτίμηση με εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας. Στην ΟΜ.Ε.Α. συμμετέχει επίσης ένας εκπρόσωπος των φοιτητών ή σπουδαστών που υποδεικνύεται από τον αρμόδιο φορέα εκπροσώπησής τους (Ν. 3374/2005, Άρθρο 5 §2).

Η θητεία της ΟΜ.Ε.Α. ισχύει για τη διάρκεια μιας περιόδου Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης και λήγει με την ολοκλήρωση της  διαδικασίας Εξωτερικής Αξιολόγησης.

Ο ρόλος της ΟΜ.Ε.Α. είναι επιτελικός, συντονιστικός αλλά και εκτελεστικός: σχεδιάζει, προγραμματίζει και συντονίζει τη διαδικασία αξιολόγησης και έχει την ευθύνη της σύνταξης της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης.

Η ΟΜ.Ε.Α. είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησηςστην οικεία Ακαδημαϊκή Μονάδα: παρακολουθεί τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων  (βλ.Απογραφικά Δελτία και Ερωτηματολόγιο Μαθήματος/ Διδάσκοντοςγια τους Φοιτητές), ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη της Ακαδημαϊκής Μονάδας για τις απαντήσεις και τα αποτελέσματα του διαλόγου με τους διδάσκοντες και τους φοιτητές ή σπουδαστές και συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία.

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία η ΟΜ.Ε.Α. συντάσσει την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Ν. 3374/2005, Άρθρο 5 §2).

Στο έργο της η ΟΜ.Ε.Α. επικουρείται από όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Μονάδας: επιδιώκει τη συμμετοχή όλων, αλλά και λαμβάνει υπόψη τις απόψεις τους.

Η ΟΜ.Ε.Α. καθορίζει και κοινοποιεί εξαρχής τους τρόπους με τους οποίους διασφαλίζεται η διαφάνεια της εσωτερικής αξιολόγησης (π.χ. με ποιους τρόπους ακούγονται και λαμβάνονται υπόψη όλες οι απόψεις, τρόπους και μέσα επικοινωνίας όλων των ενδιαφερομένων, τήρηση αρχείου επικοινωνίας, διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ενθάρρυνση πρωτοβουλιών, αντιμετώπιση διαφωνιών κλπ.).

Υπογραμμίζεται η σημασία του καλού και έγκαιρου προγραμματισμού, της τυποποίησης των διαδικασιών και της περιοδικής ενημέρωσης όλων των συμμετεχόντων.