Χρονική Διάρκεια

Η διάρκεια των σπουδών είναι δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα που αντιστοιχούν σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ΠΜ, ECDTS). Κατά το Α’ Εξάμηνο διδάσκονται προχωρημένα μαθήματα σε θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Ποιοτικού Ελέγχου και Ασφάλειας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Εκτροφής Ζώων και Παραγωγής Γάλακτος, Διατροφής Γαλακτοπαραγωγών Ζώων, Φυσιολογίας και Υγιεινής Γαλακτοπαραγωγών Ζώων, Κοστολόγησης και Λήψης Αποφάσεων σε Επιχειρήσεις Γαλακτοπαραγωγής, καθώς και   επιλογή ενός μαθήματος από:  Βιοστατιστική, Διαχείριση Αποβλήτων Μονάδων Παραγωγής και Επεξεργασίας Γάλακτος και  Ειδικά Θέματα Βιοχημείας Τροφίμων.

 Στο Β’ Εξάμηνο γίνονται σεμινάρια, επισκέψεις σε μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας γάλακτος, και παράλληλα εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Παράταση της κανονικής διάρκειας φοίτησης είναι δυνατή για ένα (1) το πολύ εξάμηνο και δίνεται εφ' όσον ο ενδιαφερόμενος φοιτητής υποβάλλει επαρκώς αιτιολογημένη αίτηση στη Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.. Η παράταση σπουδών εγκρίνεται από την Ε.Δ.Ε, έπειτα από εισήγηση της Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος περάτωσης των σπουδών ορίζεται στο διπλάσιο τέσσερα (4) εξάμηνα. Σε ειδικές περιπτώσεις, ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος περάτωσης των σπουδών δύναται να παραταθεί εκ νέου μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε. Τυχόν υπέρβαση του ανωτέρω μέγιστου χρονικού ορίου ή της εγκεκριμένης από την Ε.Δ.Ε. παράτασης που έχει δοθεί χωρίς λήψη του Δ.Μ.Σ συνεπάγεται διαγραφή του φοιτητή μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να χορηγείται, με απόφαση της Ε.Δ.Ε., άδεια αναστολής της φοίτησης για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Ο χρόνος αναστολής φοίτησης δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Μετά τη λήξη αναστολής φοίτησης, ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα και σεμινάρια κ.λ.π. στα οποία δεν έχει αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από την αναστολή της φοίτησής του.