Πρόγραμμα Μαθημάτων - Κατευθύνσεις

Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα παρακάτω μαθήματα και σειρά σεμιναρίων από ειδικούς της Γαλακτοκομίας και της Ζωικής Παραγωγής.

 

α) Για το Δ.Μ.Σ. το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α' Εξάμηνο

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες

Σύνολο ωρών διδασκαλίας

Υποχρεωτικά

   
  1. Επιστήμη Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων

5

40

  1. Τεχνολογία Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων

6

48

  1. Ποιοτικός Έλεγχος και Ασφάλεια Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων - Νομοθεσία

2

16

  1. Εκτροφή Ζώων και Παραγωγή Γάλακτος

4

32

  1. Διατροφή Γαλακτοπαραγωγών Ζώων

4

32

  1. Φυσιολογία και Υγιεινή Γαλακτοπαραγωγών Ζώων

2

16

  1. Κοστολόγηση και Λήψη Αποφάσεων σε Επιχειρήσεις Γαλακτοπαραγωγής

4

32

Επιλογής

   
  1. Βιοστατιστική

3

24

  1. Διαχείριση Αποβλήτων Μονάδων Παραγωγής και Επεξεργασίας Γάλακτος

3

24

  1. Ειδικά Θέματα Βιοχημείας Τροφίμων

3

24

Σύνολο Εξαμήνου

30

240

Β' εξάμηνο

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες

Σύνολο ωρών διδασκαλίας

Σεμινάρια

2

20

Εκπαιδευτικές εκδρομές / επισκέψεις

3

40

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

25

 

Σύνολο Εξαμήνου

30

60

Γενικό Σύνολο

60

300

 

 

Η συμμετοχή σε όλα τα μαθήματα, σεμινάρια και εκπαιδευτικές εκδρομές/ επισκέψεις είναι υποχρεωτική. Μέρος της διδασκαλίας των μαθημάτων που διδάσκονται από το τμήμα .Ε.Ζ.Π.Υ, το οποίο δεν ξεπερνά το 30% των συνολικών ωρών διδασκαλίας, μπορεί να πραγματοποιείται μέσω οργανωμένης εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας.

Από τα μαθήματα Επιλογής επιλέγεται ένα. Οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Η βαθμολογία γίνεται με άριστα το δέκα (10). Η βάση για να θεωρηθεί επιτυχής η εξέταση είναι το έξι (6).

Η γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική. Σε περίπτωση προσκεκλημένων διδασκόντων από το εξωτερικό οι διαλέξεις θα δίνονται στην Αγγλική γλώσσα.  Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει στην Αγγλική γλώσσα μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε.