Γενικές Πληροφορίες

Το Εργαστήριο Γαλακτοκομίας (ΕΓ) ιδρύθηκε το 1920 σε αντιστοιχία με τη διδακτική έδρα που περιλαμβάνεται στον ιδρυτικό νόμο του σημερινού Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ).  Έχει την ευθύνη της θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία Γάλακτος και Προϊόντων του και στην Βιοχημεία Τροφίμων, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών κυρίως του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου αλλά και άλλων τμημάτων του ΓΠΑ. Στο Εργαστήριο Γαλακτοκομίας, εκτός από τα μέλη Δ.Ε.Π. υπηρετούν μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Η κτιριακή υποδομή του Εργαστηρίου αποτελείται από εργαστηριακούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς χώρους, στους οποίους περιλαμβάνονται και αίθουσες τεχνολογίας για την ειδική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και την διεξαγωγή πειραμάτων σε ημι-πιλοτική και πιλοτική κλίμακα. Ο επιστημονικός εξοπλισμός του Εργαστηρίου Γαλακτοκομίας περιλαμβάνει όλα τα μικρά και μεγάλα όργανα ενός σύγχρονου εργαστηρίου Χημείας και Μικροβιολογίας Γάλακτος, Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας. Ο τεχνολογικός εξοπλισμός του Εργαστηρίου μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ημι-πιλοτική μονάδα συνεχούς θερμικής επεξεργασίας και ομογενοποίησης του γάλακτος, πειραματική διάταξη επεξεργασίας γάλακτος και ορών με μεμβράνες, παρασκευαστή και θάλαμο επώασης γιαούρτης, κορυφολόγο, εξοπλισμό για την παραγωγή βουτύρου και παγωτού σε μικρή κλίμακα, ψυχόμενες δεξαμενές γάλακτος και ψυκτικούς θαλάμους, λυοφιλιωτή, συσκευές ανάμειξης, εξοπλισμό συσκευασίας τυριών και γιαούρτης, τυρολέβητες, τυροτράπεζες, μηχανή φιλαρίσματος τυρομάζας, υδραυλικό πιεστήριο και θαλάμους ωρίμασης τυριών.

40 Χρόνια του Εργαστηρίου Γαλακτοκομίας

Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδος

Microorganisms Collection: ACA-DC Website

Το Εργαστήριο Γαλακτοκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχει στο έργο με τίτλο «Χωροχρονικό Παρατηρητήριο Αξιολόγησης Αμπελουργικού και Οινικού Δυναμικού ΟΠΑΠ Νεμέας» και Κωδικό Τ1ΕΔΚ – 04202, το οποίο χρηματοδοτήθηκε στο Πλαίσιο της ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Το Εργαστήριο Γαλακτοκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχει στο έργο με τίτλο «Ανάπτυξη μεθοδολογιών για τον ποιοτικό έλεγχο-νοθεία των προϊόντων ελιάς, με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών ανάλυσης και χημειομετρίας» και Κωδικό Τ1ΕΔΚ-03816, το οποίο χρηματοδοτήθηκε στο Πλαίσιο της ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

 

 

 

Το εργαστήριο Γαλακτοκομίας του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχει στο έργο με τίτλο «Όξινος ορός γιαούρτης: Μετατρέποντας ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας» και Κωδικό Έργου Τ2ΕΔΚ-00783 / MIS 5074577 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

 

 Το εργαστήριο Γαλακτοκομίας του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχει στο έργο με τίτλο «Καινοτόμες προσεγγίσεις αξιοποίησης και συγκριτικά πλεονεκτήματα του Τυρογάλακτος αιγοπρόβειας προέλευσης της περιφέρειας Ηπείρου» με Κωδικό έργου /MIS 5033108, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους, μέσω του ΕΠ « Ήπειρος» 2014-2020.