Γενικά

Το Εργαστήριο Χημείας και Ανάλυσης Τροφίμων (ΕΧΑΤ) εκπονεί υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο στους τομείς της Χημείας Τροφίμων, της Φυσικοχημείας Τροφίμων, της Ανάλυσης τροφίμων με έμφαση στις ενόργανες μεθόδους ανάλυσης, και στη Διατροφή του Ανθρώπου.  Παράλληλα, συνεργάζεται και συνομιλεί με κοινωνικούς εταίρους ώστε η δυναμική και τα αποτελέσματα του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του να έχουν ισχυρό αποτύπωμα στον ευρύτερο επιστημονικό και επαγγελματικό χώρο των Τροφίμων και της Διατροφής αλλά και στην κοινωνία γενικότερα.

Η στρατηγική ανάπτυξης του ΕΧΑΤ

  • για την εκπαίδευση νέων επιστημόνων αποβλέπει στην διαρκή επικαιροποίηση του προγράμματος των προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος, στην ανάπτυξη του προγράμματος των μεταπτυχιακών σπουδών σε αντικείμενα αιχμής και στην ανάπτυξη προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης τα οποία απευθύνονται σε τελειόφοιτους, αποφοίτους ή επαγγελματίες του ευρύτερου αγροδιατροφικού χώρου

  • για την έρευνα στοχεύει στη στελέχωση και ανάπτυξη της ερευνητικής ομάδας του ΕΧΑΤ, στη δημιουργία ερευνητικών υποδομών στους χώρους του, στην προσέλκυση χρηματοδότησης από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και ιδιωτικούς πόρους, στην δικτύωση με ερευνητικές ομάδες στον ακαδημαϊκό χώρο και με επιστημονικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η ανάπτυξη καινοτόμων διεργαστηριακών και διεπιστημονικών προσεγγίσεων, η αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και ο συνεχής διάλογος με φορείς έχει αντικείμενο:

  1. την μελέτη και βελτίωση των οργανοληπτικών των τροφίμων
  2. την βελτίωση των διατροφικών χαρακτηριστικών των τροφίμων, την αξιολόγηση αυτών με πολλαπλές μεθοδολογίες συμπεριλαμβανομένων των κλινικών μελετών
  3. την αποτύπωση και βελτίωση της διατροφικής πρόσληψης και διατροφικών συνηθειών του γενικού πληθυσμού και ειδικότερα των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων. 
  4. την οργάνωση η/και αξιολόγηση διατροφικών παρεμβάσεων

 

  • για την σύνδεση με τους κοινωνικούς εταίρους στοχεύει στην συνεργασία με ακαδημαϊκούς, επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς, στη διάχυση των αποτελεσμάτων σε πολλαπλά ακροατήρια, στην ανάληψη θέσεων άσκησης πολιτικής και στην συμμετοχή σε ομάδες εργασίας θεμάτων που άπτονται των αντικειμένων του ΕΧΑΤ, στην συμμετοχή σε επιστημονικά συμβούλια οργανισμών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το ΕΧΑΤ στοχεύει στο να συνδιαμορφώνει σε πολιτικό επίπεδο αποφάσεις και συστάσεις για τα Τρόφιμα, τη Διατροφή και τη Δημόσια Υγεία.