Τοποθεσία

Το Εργαστήριο Χημείας και Ανάλυσης Τροφίμων διαθέτει χώρους γραφείων και εργαστηρίων

Α) στο κτίριο Χασιώτη διαθέτει τέσσερα γραφεία, τρεις εργαστηριακούς χώρους καθώς και εργαστηριακή αίθουσα εκπαίδευσης φοιτητών

Β) στο κτίριο της παλιάς Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος διαθέτει τέσσερα γραφεία και τρεις εργαστηριακούς χώρους

Γ) στο κτίριο του παλαιού Κτηνιατρείου διαθέτει 2 χώρους γραφείων

Οι χώροι του ΕΧΑΤ είναι κατανεμημένοι ώστε να ικανοποιούνται οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες σε όλα τα αντικείμενα ενδιαφέροντος στα πεδία της Χημείας Τροφίμων, της Ανάλυσης Τροφίμων, της Φυσικοχημείας, και της Διατροφής του Ανθρώπου και σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφάλειας.

Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα αναλυτικές συσκευές και άλλα όργανα όπως:

 • Σύστημα αέριας χρωματογραφίας-φασματομετρίας μαζών (GC-MS)
 • Συστήματα αέριας χρωματογραφίας (GC) με διάφορους ανιχνευτές (ιοντισμού φλόγας FID, αζώτου-φωσφόρου NPD, σύλληψης ηλεκτρονίων ECD)
 • Συστήματα υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης ( HPLC ) με διαφόρους ανιχνευτές (δείκτη διάθλασης RID, συστοιχίας διόδων PDA, φθορισμού FLD)
 • SPME (Solid-Phase MicroExtraction)
 • Headspace analyzer
 • Φασματοφωτόμετρα διπλής και απλής δέσμης
 • Φθορισμόμετρα
 • Ιοντικός χρωματογράφος
 • Συσκευή Ηλεκτροφόρησης
 • Περιστροφικό ιξωδόμετρο
 • Μηχάνημα μέτρησης επιφανειακής τάσης
 • Μηχανικός Δυναμικός Αναλυτής (DMA)
 • Φυγόκεντρος
 • Συσκευή Kjeldhal
 • Συσκευή Rancimat
 • Λουτρό υπερήχων
 • Yδατόλουτρα
 • Βιοχημικοί Αναλυτές
 • Διπλής ενέργειας απορροφησιόμετρο ακτίνων Χ (DXA -Dual energy X-ray absorptiometry)
 • Διαθλασίμετρα
 • Αγωγιμόμετρο
 • Χρωματόμετρο
 • Φούρνοι

Εξοπλισμός του Εργαστηρίου