Έρευνα

Η μελέτη των επικίνδυνων παραμέτρων ( hazards ) των τροφίμων, οι οποίοι ενδεχόμενα προξενούν διαταραχές στην υγεία του ανθρώπου με την κατανάλωση των. Ειδικότερα τα συστήματα διασφάλισης υγιεινής ( HACCP). Παράλληλα με την μελέτη των συστημάτων HACCP ασχολείται με τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας της σειράς ISO 9000. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται η μελέτη παθογόνων και αλλοιογόνων μικροοργανισμών, η ανίχνευση και ο προσδιορισμός μυκοτοξινών και υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και στα αγροτικά προϊόντα.

Ειδικότερα η ερευνητική του δραστηριότητα εστιάζεται στην μελέτη και πρόβλεψη της συμπεριφοράς παθογόνων μικροοργανισμών στα τρόφιμα με εργαλεία ποσοτικής μικροβιολογίας και ανάλυσης επικινδυνότητας (“Predictive Microbiology & “Quantitative Microbial Risk Assessment”), την εφαρμογή μεθόδων συντήρησης (συμπεριλαμβανομένης της ενεργού και έξυπνης συσκευασίας) τροφίμων, στις μεθόδους εξυγίανσης τροφίμων και επιφανειών (decontamination methods), στη μελέτη σχηματισμού και καταπολέμησης βιοϋμένιων στις εγκαταστάσεις βιομηχανιών Τροφίμων και στην προσαρμοστική συμπεριφορά παθογόνων μικροοργανισμών σε συνθήκες καταπόνησης (adaptive stress responses). Η ερευνητική δραστηριότητα χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα της ΓΓΕΤ και του ΕΛΙΔΕΚ καθώς και συμφωνητικά με Ελληνικές Επιχειρήσεις Τροφίμων.