Τοποθεσία

Το εργαστήριο βρίσκεται στο υπόγειο του κτιρίου Χασιώτη