Προγράμματα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΕ & ΕΘΝΙΚΑ

 1. Ecofriendly multipurpose biobased products from municipal biowaste (LIFE EBP), Project granted by the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) LIFE Environmental and Resource Efficiency, LIFE19 ENV/IT/000004. 2020-2024. (A. Κουτίνας).
 2. Enhancing diversity in Mediterranean cereal farming systems (CerealMed), PRIMA, Call: Multi-topic 2019, ΓΓΕΤ, 2020-2023. (A. Κουτίνας).
 3. ICHTHYS: OptImization of novel value CHains for fish and seafood by developing an integraTed sustainable approacH for improved qualitY, safety and waSte reduction. MSCA-RISE-2019 (2020-2023) (Θ.Τσιρώνη).
 4. FRUALGAE: Sustainable technologies and methodologies to improve quality and extend product shelf life in the Mediterranean agro-food supply chain. PRIMA-2019 (2020-2023) (Θ.Τσιρώνη).
 5. Παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων υψηλής αειφορίας και προϊόντων προστιθέμενης αξίας από αστικά στερεά απορρίμματα εταιρειών εστίασης (Brew2Bio, MIS 5071807), Δράση Εθνικής Εμβέλειας: «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», ΓΓΕΤ, 2020-2023. (A. Κουτίνας).
 6. Αξιοποίηση αγροτικών υπολειμμάτων καλλιέργειας ζαχαρότευτλων και παραπροϊόντων διεργασίας παραγωγής ζάχαρης για την παραγωγή βιογενών και βιοσύνθετων βιοαποικοδομήσιμων υλικών συσκευασίας (Beet2Bioref, MIS 5069983), Δράση Εθνικής Εμβέλειας: «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», ΓΓΕΤ, 2020-2023. (A. Κουτίνας).
 7. Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων σύνθετης ξυλείας με προηγμένες υδροφοβικές και αντιμικροβιακές ιδιότητες ενισχυμένων με νανο-κυτταρίνη (CELL4GLUE, Τ6ΥΒΠ-00341), Δράση Εθνικής Εμβέλειας: Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» - «Βιομηχανικά Υλικά» - «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό», ΓΓΕΤ, 2020-2023. (A. Κουτίνας).
 8. Ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής για την παραγωγή εμπορικά εκμεταλλεύςιμων μικροβιακών βιοπλαστικών από βιομηχανικά απόβλητα (WASTES2PLASTICS, Τ7ΔΚΙ-00100), Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας, ΓΓΕΤ, 2019-2022. (A. Κουτίνας).
 9. Establishment of a pan-european network on the sustainable valorisation of lignin (LignoCOST) (COST Action CA17128). 2018-2022. (A. Κουτίνας).
 10. Exploitation of cactus pear fruit and leaves focusing on innovative food applications Opuntia to new product development «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», co-funded by EPANEK in the frame of ESPA2014-2020, (2018-2021) (Ι. Μαντάλα).
 11. State Scholarship “Reinforcement of Postdoctoral Researchers - 2nd Cycle” (MIS-5033021), implemented by the State Scholarships Foundation (ΙΚΥ) for the project “Exploitation of Greek wheat landraces for value added bread and pasta development” Mentor of Dr. Styliani Protonotariou (Ι. Μαντάλα).
 12. Operational Programme "Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation" (NSRF 2014-2020), Research Infrastructure on Food Bioprocessing Development and Innovation Exploitation – Acronym: FOOD INNOVATION R (2018-2021) (Ι. Μαντάλα, Α. Κουτίνας).
 13. Αξιοποίηση παραπροϊόντων βιομηχανίας τροφίμων για παραγωγή βιογενούς βιοαποικοδομήσιμης, ενεργούς συσκευασίας τροφίμων (ΒΙΟΣΤΡΟΦΗ), Δράση Εθνικής Εμβέλειας: «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», ΓΓΕΤ, 2018-2021. (A. Κουτίνας).
 14. Βιομετατροπή αποβλήτων βιομηχανίας τροφίμων σε βιοπολυμερή για προϊόντα συσκευασίας στα πλαίσια ενός βιοδιυλιστηρίου (Wastes-to-Biopolymenrs), Δράση Εθνικής Εμβέλειας: «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», ΓΓΕΤ, 2018-2021. (A. Κουτίνας).
 15. Ερευνητική υποδομή για την αξιοποίηση αποβλήτων και αειφόρου διαχείρισης φυσικών πόρων (INVALOR), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)», ΓΓΕΤ, 2017-2021. (A. Κουτίνας).
 16. Chemical building blocks from versatile MSW biorefinery (PERCAL), Grant Agreement Nº 745828, Horizon 2020 / BBI-JU, 2017-2020. (A. Κουτίνας).
 17. Sustainability transition assessment and research of bio-based products (STAR-ProBio), Grant Agreement Nº 727740, Horizon 2020, 2017-2020. (A. Κουτίνας).
 18. Biogas and digestate with controlled ammonia content by a virtuous biowaste cycle with integrated biochemical processes (LIFECAB), Project granted by the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) LIFE Environmental and Resource Efficiency, LIFE16 ENV/IT/000179, 2017-2020. (A. Κουτίνας).
 19. Development of an integrated strategy for reducing the carbon footprint in the food industry sector (LIFE FOODPRINT), LIFE13 ENV/GR/000958, 2014-2017. (A. Κουτίνας).
 20. Materials, Physical and Nanosciences COST Action MP1206. Substitute Management committee member for Greece, MC Chair:Dr.E. Kny, (2013-2017) (Ι. Μαντάλα).
 21. Food waste valorization for sustainable chemicals, materials & fuels (EUBis) (FA Cost Action TD1203), 2013-2016. (A. Κουτίνας).
 22. Nέες συνθέσεις και νανοδομές με σκοπό την αύξηση της βιοδιαθεσιμότητας ενός βιοενεργού συστατικού. Η περίπτωση των γαλακτωμάτων. (Πρόγραμμα Συνεργασία), ΓΓΕΤ, 2013-2015 (Ι. Μαντάλα).
 23. New tailor-made biopolymers produced from lignocellulosic sugars waste for highly demanding fire-resistant applications (BRIGIT), Grant Agreement nº: KBBE-2012-6-311935. 2012-2016. (A. Κουτίνας).
 24. Υψηλής απόδοσης άλεση με αέρα με σκοπό την παραγωγή λεπτόκοκκων αλεύρων & αρτοπαρασκευασμάτων με βελτιωμένα λειτουργικά και διατροφικά χαρακτηριστικά (Πρόγραμμα Συνεργασία), ΓΓΕΤ, 2011-2014. (Ι. Μαντάλα).
 25. Αξιοποίηση αποβλήτων τυροκομείων και οινοποιείων για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (Πρόγραμμα Ενίσχυση Νέων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων), ΓΓΕΤ, 2011 – 2014. (Α. Κουτίνας).
 26. Ανάπτυξη καινοτόμων βιοδιεργασιών για την αξιοποίηση των υπολειμμάτων της βιομηχανίας τροφίμων προς παραγωγή βιοκαυσίμων (Πρόγραμμα Συνεργασία), ΓΓΕΤ,  2011 – 2014. (Α. Κουτίνας).
 27. Ανάπτυξη βιοδιυλιστηρίου για την αξιοποίηση υπολειμμάτων παραγωγής βιοντήζελ προς βιοαποικοδομήσιμα πολυμερή και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας (Πρόγραμμα Συνεργασία), ΓΓΕΤ, 2011 – 2014. (Α. Κουτίνας).
 28. Integral optimization of the biodiesel production process – “Optimización integral del proceso de producción de biodiesel” (Ref: TEP-4994, Department of Innovation, Science and Enterprise, Junta of Andalucía, Spain), 2011 – 2014. (Α. Κουτίνας).
 29. Μακρο και μινι/νανο-γαλακτώματα με χρήση διαφορετικών γαλακτωματοποιητών/ σταθεροποιητών και παραγωγή νέων γεύσεων από εκχυλίσματα φυτών και καρπών. ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, 2010-2013. (Σ. Γιαννιώτης).
 30. The application of fundamental food-structure-property relationships to the design of foods for health, wellness and pleasure, (Cost action), Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010-2013. (Ι. Μαντάλα).
 31. Gluten-free carob containing bakery products with high protein and dietary fibre content, DESMI Cyprus., ΙΠΕ, 2009-2010. (Ι. Μαντάλα)
 32. Προσδιορισμός & μελέτη χρήσης εναλλακτικών γλυκαντικών μέσων στην κατηγορία των διαλυτών ινών υψηλής διατροφικής αξίας –Εφαρμογή τους σε προϊόντα ζαχαροπλαστικής, EΛΚΕ, ΓΠΑ, 2009-2011 (Ι. Μαντάλα).
 33. Μελέτη βιομηχανικού φούρνου συνεχούς λειτουργίας. Σε συνεργασία με Ι.Ε. Παπαδόπουλος ΑΕ, 2009-2010. (Σ. Γιαννιώτης).
 34. Integrating Safety and Environmental Knowledge Into Food Studies towards European Sustainable Development, ISEKI Food 3-Mundus 2, Ευρωπαϊκή Ένωση, 2009-2011. (Σ. Γιαννιώτης).
 35. Οργανοληπτικός έλεγχος σε διαφορετικούς τύπους μπισκότων (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. στα πλαίσια στου φεστιβάλ καινοτομίας- ΓΓΕΤ), 2008. (Ι. Μαντάλα).
 36. Το πρόβλημα της αφλατοξίνης στα φιστίκια της Αίγινας, Νομαρχία Πειραιά, 2008-2009. (Σ. Γιαννιώτης).
 37. Διερεύνηση της αλλεργιογόνου δράσης των πρωτεϊνών ελληνικών και κυπριακών ποικιλιών χαρουπιού (Ceratonia siliqua ) με σκοπό την ενσωμάτωσή τους σε προϊόντα αρτοποιίας ελεύθερα γλουτένης’’ (ΓΓΕΤ), Ελληνο-Κυπριακή Συνεργασία, 2007-2009. (Ι. Μαντάλα).
 38. Σχεδιασμός Οδηγού Ανάπτυξης Λειτουργικών & Βιολογικών Προϊόντων, για το Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας της Πελοποννήσου (Πρόγραμμα Netforce), 2007. (Ι. Μαντάλα).
 39.  Ανάπτυξη νέων προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας’’, Φεστιβάλ Επιστήμης και Τεχνολογίας. Επιχειρησιακό πρόγραμμα“Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα”, (ΕΠΑΝ ΙΙ), 2007-2013. (I. Μαντάλα).
 40. Προβλήματα κατά την παραγωγή και επεξεργασία σε φιστίκια της Αίγινας, Νομαρχία Πειραιά, 2006-2007. (Σ. Γιαννιώτης).
 41. Αριστοποίηση συνθηκών ψυχροσυντήρησης νωπών ροδακίνων, ΓΓΕΤ (Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας), 2003 - 2005. (Π. Ρόδης).
 42. Εφελκυσμός σε φαρμακευτικά αυτοκόλλητα. Έλεγχος καταλληλότητας με βάση πρότυπες τιμές. Συνεργασία με την εταιρεία Lavipharm, 1999. (Α. Κωσταρόπουλος).
 43. Development and optimization of a new process for desalination of sea water by means of solar energy, INCO, Ευρωπαϊκή Ένωση, 1998-2002. (Σ. Γιαννιώτης).
 44. Ποιοτική αξιολόγηση σε κέικ (χρώμα, υφή, πυκνότητα, οργανοληπτικός έλεγχος) με διαφορετικές μαργαρίνες και σε κέικ με χαμηλή λιποπεριεκτικότητα , Συνεργασία με την εταιρεία ΕΛΑΪΣ, 1998. (Α. Κωσταρόπουλος).
 45. Οπτικές/μηχανικές ιδιότητες και ελαττώματα προϊόντων τύπου σνακ bake-rolls. Συνεργασία με την εταιρεία Chipita, 1998. (Α. Κωσταρόπουλος).
 46. Ανάπτυξη νέων προϊόντων που περιέχουν σταφίδα (αρτοποιία, γαλακτοκομικά προϊόντα) με επισήμανση στα  ποιοτικά τους πλεονεκτήματα. Οργανοληπτικός έλεγχος και τρόποι προώθησής τους (ΓΓΕΤ) 1997-2000. (Α. Κωσταρόπουλος).
 47. Construction of a database of physical properties of foods» (FAIR-Project) Ευρωπαϊκή Ένωση, 1997-1999, (Α. Κωσταρόπουλος).
 48. Συγκριτική διερεύνηση ποιότητας φρυγανιάς (ομοιομορφία χρώματος, πορώδες, υφή). Συνεργασία με την εταιρεία Ι.Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ),1997. (Α. Κωσταρόπουλος).
 49. Μετασυλλεκτικά μέτρα για την εξύψωση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας της σταφίδας» Ευρωπαϊκή Ένωση, 1993-1997, (ΠΕΝΕΔ, ΓΓΕΤ), 1997-1999. (Α. Κωσταρόπουλος).
 50. Shelf-life prediction for improved safety and quality of foods» (Copernicus project), Ευρωπαϊκή Ένωση, 1996-1998. (Α. Κωσταρόπουλος).
 51. Improvement of olive oil quality with biotechnological means. Ευρωπαϊκή Ένωση, 1995 - 1999. (Π. Ρόδης).
 52. Improvement of multifunctional heat exchangers applied in industrial processes, JOULE IΙΙ, Ευρωπαϊκή Ένωση, 1994-1996. (Σ. Γιαννιώτης).
 53. The (Bio) Chemistry and Archestructure of Fruit and Vegetable Tissue as Quality Predictors for Optimizing Storage and Processing Regimes: Basic Research Leading to Applicable Models and Rules.  Ευρωπαϊκή Ένωση, 1993-1996. (Π. Ρόδης).
 54. Process intensification for energy saving, JOULE ΙΙ, Ευρωπαϊκή Ένωση, 1992-1994. (Σ. Γιαννιώτης).
 55. Μελέτη της διάχυσης του χλωριούχου νατρίου σε τυρί φέτα, ΠΕΝΕΔ, 1991-1993. (Σ. Γιαννιώτης).
 56. Enhanced evaporation heat transfer surfaces, JOULE, Ευρωπαϊκή Ένωση, 1990-1992. (Σ. Γιαννιώτης).
 57. Έρευνα και εφαρμογή βιοτεχνολογικών μεθόδων για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (ένζυμα και εφαρμογή τους) από αγροτικά και αγροτοβιομηχανικά υποπροϊόντα. ΜΟΠ Αττικής, 1989 - 1992. (Π. Ρόδης).
 58. Absorption-Driven Multiple Effect Evaporator, Ευρωπαϊκή Ένωση, 1987-1990. (Σ. Γιαννιώτης).
 59. Συμπύκνωση υγροσκοπικών διαλυμάτων για εξοικονόμηση ενέργειας στην επεξεργασία τροφίμων,  ΓΓΕΤ, 1985-1987. (Σ. Γιαννιώτης).

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ (Π.Χ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)

 1. Ιδιωτική χρηματοδότηση από την εταιρεία American Process International LLC για την ανάπτυξη βιοδιεργασίας ανάπτυξης γενετικά τροποποιημένης ζύμης σε υδρόλυμα ημικυτταρίνης. (Α. Κουτίνας).
 2. Special Visiting Researcher Fellowship (Pesquisador Visitante Especial in Portuguese) που χρηματοδοτείται από το επιστημονικό πρόγραμμα κινητικότητας της Βραζιλίας "Ciências sem Fronteiras", Process number: 313772/2013-4, National Council for Scientific and Technological Development of the Ministry of Science, Technology and Innovation (CNPq/MCTI). Συντονιστής:  Professor Denise Maria Guimarães Freire (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil). 2014-2017. (A. Κουτίνας).
 3. Production of hydrolase enzymes and bifunctional monomers (1,3-PDO, 2,3-BDO and fumaric acid) in order to produce petrochemicals (project funded by Petrobras, Brazil). Συντονιστής: Professor Denise Maria Guimarães Freire (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil), το ΓΠΑ συμμετείχε ως υπεργολάβος του UFRJ. 2013-2018. (A. Κουτίνας).