Έρευνα

Η Στρατηγική Έρευνας του Εργαστηρίου Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων περιλαμβάνει:

 • Υποστήριξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας βασισμένης σε state of the art επιστημονική γνώση του σχεδιασμού, εφαρμογής και ελέγχου των διεργασιών επεξεργασίας και συντήρησης τροφίμων και μαθηματική προτυποποίηση (modelling). Έμφαση στην επίλυση ανοικτών προβλημάτων.
 • Ενίσχυση επιστημονικής αριστείας στη διεξαγωγή διδακτορικών διατριβών και παροχή νέας, πρωτοποριακής γνώσης και εκπαιδευτικού έργου υψηλού επιπέδου που θα αποτελεί σημαίνοντα αναπτυξιακό παράγοντα για την Ελλάδα και διεθνώς.
 • Δημιουργία κατάλληλου ερευνητικού περιβάλλοντος και μεγάλων ιδρυματικών υποδομών για την υποστήριξη και διάχυση της έρευνας και των δραστηριοτήτων μεταφοράς τεχνολογίας και διάχυσης γνώσης.
 • Έμφαση στην έρευνα που συμβάλει στην τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη σε τομείς-κλειδιά όπως η βιοοικονομία και η γαλάζια ανάπτυξη.
 • Ανταγωνιστική ανταπόκριση στη διεκδίκηση διεθνών και κρατικών χρηματοδοτήσεων για τη διεξαγωγή έρευνας και αποτελεσματική συνέργεια με ιδιωτικούς φορείς και τη βιομηχανία τροφίμων για την παραγωγή καινοτομίας.

 

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου αφορούν στα ακόλουθα:

 • Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση διεργασιών επεξεργασίας και συντήρησης τροφίμων.
 • Μαθηματική περιγραφή μεταβολών και διεργασιών που αφορούν στα τρόφιμα.
 • Μελέτη των φυσικών ιδιοτήτων (ρεολογικές ιδιότητες, χρώμα, χαρακτηριστικά μακρο- και μικροδομής) και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών με σκοπό το συσχετισμό τους και την εύρεση βελτιωμένων τρόπων μέτρησης και χρήσης τους. Εφαρμογή τους στον σχεδιασμό και παραγωγή βελτιωμένων τροφίμων (formulation engineering).
 • Εφαρμογή τεχνολογιών μείωσης μεγέθους σε μικρο και νανοκλίμακα και μελέτη των φυσικών ιδιοτήτων των παραγόμενων δομών με εφαρμογή τα άλευρα σε προϊόντα αρτοποιίας και τα νανογαλακτώματα.
 • Συσκευασία τροφίμων (ενίσχυση της ασφάλειας και επέκταση του χρόνου ζωής των προϊόντων).
 • Ανάπτυξη βιοεπεξεργασιών για την παραγωγή βιολογικών και βιοαποικοδομήσιμων πολυμερών για εφαρμογές στη συσκευασία τροφίμων.
 • Σχεδιασμός βιοδιεργασιών, βιοδιυλιστηρίων και διεργασιών παραγωγής τροφίμων στην εποχή της κυκλικής βιο-οικονομίας.
 • Ανάπτυξη βιοδιυλιστηρίων με χρήση παράπλευρων ρευμάτων της βιομηχανίας τροφίμων και αξιοποίηση αποβλήτων που προκύπτουν από αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων για τη βιώσιμη παραγωγή βιογενών χημικών ουσιών, βιοπολυμερών και προσθέτων τροφίμων.
 • Σχεδιασμός διεργασιών, εκπόνηση τεχνο-οικονομικών μελετών και ανάλυση κύκλου ζωής.